Saturday, December 23, 2006

Brainstorm

၂၃၊ ၁၂၊ ၂၀၀၆


ဦးေႏွာက္စားၾကမလား


ဘာသာၿပန္တာက ဘယ္လိုၾကီးလဲဟ လို႕ဆိုၾကေလမလား။ ဦးေႏွာက္စားရင္ က်န္းမာေရးနဲ႕မညီဖူးလို႕ ေ၀ဖန္ေလမလား။ ဦးေႏွာက္ မုန္တိုင္း ဆိုၿပန္ ေတာ့ လည္း တစ္မ်ိဳးၾကီးပါပဲ။ မည္သို႕ဆုိေစကာမူ အႏွစ္သာရက ပို၍ အေရးၾကီးမည္ထင္ပါသည္။ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ဆက္ၿပီး ရွင္းလင္း ၾကည့္ပါဦးမည္။

Brainstorm (သို႕) ဦးေႏွာက္စားၿခင္း ဆိုသည္မွာ ၿပႆနာမ်ားကို အေၿဖရွာတဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။ ဥာဏ္နီ၊ ဥာဏ္နက္၊ ဥာဏ္၀ါ၊ ဥာဏ္ၿပာ၊ ဥာဏ္ေရာင္စံု၊ အၾကံဥာဏ္ေတြ မ်ိဳးစံုထြက္လာေအာင္ အားလံုး ၀ုိင္းၿပီး စဥ္းစားၾကတာပါ။ အဲဒီ အၾကံဥာဏ္ေတြထဲ ကမွ အၿဖစ္ႏုိင္ဆံုးေတြကို လက္ေတြ႕ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး သံုးၾကည့္ၾကပါတယ္။

ဒီလို အေၿဖရွာတဲ့အခါမွာ ပါ၀င္သူအားလံုး လိုက္နာရမယ့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အဆင့္ ကေတာ့ ၇ ခု ရွိပါတယ္။

၁။ ဦးေႏွာက္စားရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ႕ ဘယ္အခ်ိန္အတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၿပီးေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတာ ကိုသိထားရပါမယ္။

၂။ တကယ္တန္း အၾကံဥာဏ္ ေပးၾကၿပီ ဆိုရင္ ဘယ္အၾကံဥာဏ္ကိုမဆို လက္သင့္ခံ စဥ္းစားဖို႕ လုိပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္သူက ပြဲထိန္းႏုိင္ရပါမယ္။ ေပးလာတဲ့ အၾကံေတြကို အားလံုးၿမင္သာတဲ့ ေနရာ (ဥပမာ – ေက်ာက္သင္ပံုး၊ flip-chart ) မွာ ေရးမွတ္ ထားဖို႕လိုပါမယ္။ ေပးတဲ့အၾကံကို မရွင္းလင္းလွ်င္ ဦးေဆာင္သူက အၾကံေပးသူကို ၿပန္လည္ေမးၿမန္းႏုိင္ပါတယ္။ ဤအဆင့္တြင္ သတိၿပဳရန္မွာ – အၿခားေဆြးေႏြးသူမ်ားကို ၄င္းတို႕၏ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို ေခတၲေအာင့္အည္းထားဖို႕ ေၿပာထားရပါမယ္။ မဟုတ္ရင္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အၾကံကို တစ္ေယာက္ ကေ၀ဖန္ရင္း၊ ၿပန္လည္ ေခ်ပရင္း နဲ႕ အခ်ိန္ကုန္သြားႏုိင္ပါတယ္။ လူအမ်ားေရွ႕ မွာ စကားေၿပာဖို႕ ၀န္ေလးသူေတြ ဆီက အၾကံဥာဏ္ေတြလည္း ရလာေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအဆင့္ဟာ အၾကံဥာဏ္ မ်ားႏုိင္သမွ် မ်ားမ်ားရေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာၿဖစ္ပါတယ္။ ေပးလာတဲ့ အၾကံဟာ ၿဖစ္ႏုိင္၊ မၿဖစ္ႏုိင္၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ လြယ္ကူ၊ မလြယ္ကူ စသည္မ်ားကို ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ေနၿခင္းမဟုတ္ပါ။

၃။ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ေစ့သြားလွ်င္ သို႕မဟုတ္ အၾကံသစ္ထပ္ထြက္မလာေတာ့ရင္ ရလာတဲ့ အၾကံမ်ားကိုွ တူရာတူရာ အုပ္စုေလးမ်ား ခြဲရၿပီး အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေရးသားရပါမယ္။

၄။ ၿပီးလွ်င္ ဒီအၾကံအုပ္စုမ်ား ကို အားလံုးႏွင့္အတူ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ ရပါမယ္။ သတိၿပဳရန္ မွာ အၾကံေပးသူဟာ သူေပးခဲ့တဲ့ အၾကံကို အေက်ာက္အကန္ ကာကြယ္တတ္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲ တြင္လည္း မည္သူ႕အၾကံဥာဏ္က သာတယ္ ေကာင္းတယ္ဟု မသိမသာေရာ၊ သိသိသာသာပါ ၿပိဳင္ဆိုင္လိုၾကပါတယ္။ ဒီလိုၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ိဳးဟာ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးကိုပိုေစပါတယ္။ အဖြဲ႕ရဲ႕စည္းလံုးမႈကိုလည္း ပ်က္ၿပား ေစတတ္ပါတယ္။ သို႕ပါ၍ ပြဲမစမီကတည္းက ေပးလာေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားသည္ မိမိတစ္ဦးတည္း မူပိုင္မဟုတ္ပဲ အုပ္စုပိုင္ၿဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ မိမိေၿပာလိုေသာ အခ်က္မွာ အၿခားသူတစ္ဦးက အလ်င္ ေၿပာၿပီးသားမ်ိဳး ၿဖစ္ေနႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ထားသင့္ပါသည္။

၅။ ရရွိလာေသာ အၾကံဥာဏ္အုပ္စုမ်ားကို ဦးစားေပး အဆင့္ခြဲရန္ၿဖစ္သည္။ ဦးစားေပး အဆင့္ခြဲရာတြင္ မည္သည့္ အခ်က္အလက္၊ ၀ိေသသ မ်ားကို အဓိကထား၍ ခြဲၿခားမည္ကို ကနဦးသေဘာတူၿပီးမွသာ စတင္၍ အဆင့္ခြဲၿခားသင့္ပါသည္။ မိမိ စိတ္ေတြ႕ရာ အၾကံကို ဦးစားေပးၿခင္းမ်ိဳး၊ မန္ေနဂ်ာၾကီးေၿပာသည့္ အၾကံၿဖစ္၍ ဦးစားေပးၿခင္းမ်ိဳးကို လံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ အဓိကထားရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ဥပမာ ၿပရလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ၾကာၿမင့္ခ်ိန္ စသည္တို႕ၿဖစ္ပါသည္။ မိမိအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၿပႆနာ၏ သေဘာသဘာ၀ေပၚမူတည္၍ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္သလို အသံုးခ်ရန္ၿဖစ္သည္။ ေလွနံဓါးထစ္ သတ္မွတ္ထားရန္မဟုတ္။ အဓိက ဆိုလိုသည္မွာ ဓမၼဓိဌာန္က်က် အဆင့္ခြဲၿခားရန္ ၿဖစ္ပါသည္။

၆။ ထိပ္ဆံုး ဦးစားေပးအဆင့္ တြင္ ရွိသည့္ အၾကံကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရပါမည္။ မည္သူက၊ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္၊ မည္သို႕ေဆာင္ရြက္မည္ ႏွင့္ မည္မွ်ကုန္က်မည္ စသည္တို႕ကို အေသးစိတ္ စီစဥ္ရပါမည္။

၇။ စီစဥ္ထားသည့္ အတိုင္း အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿခင္း ရွိမရွိ ႏွင့္ ေအာင္ၿမင္မႈရွိမရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္။ မည္သူက တာ၀န္ရွိ၍ မည္သူ႕ကို အစီရင္ခံရမည္ စသည္တို႕ကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ၿပရန္လိုပါသည္။

စာကိုး။
http://www.businessballs.com/brainstorming.htm

No comments: