Tuesday, July 10, 2007

MPH in Johns Hopkins (2007)

၁၀၊ ၇၊ ၂၀၀၇


ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး မဟာဘြဲ႔ (အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္း)
ဘလြန္းဘတ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေက်ာင္း
ဂ်ြန္စ္ေဟာ့ပ္ကင္း တကၠသိုလ္
ေမရီလန္းျပည္နယ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

Master of Public Health (MPH – Full Time)
Bloomberg School of Public Health
Johns Hopkins Unviersity
Maryland, USA

ျပဳစုသူ ။ ။ ရဲမြန္ျမင့္

၀န္ခံခ်က္
ဤေဆာင္းပါးမွာ ျပဳစုသူ၏ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႔အႀကံဳ ႏွင့္ အင္တာနက္ရွိ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ တကၠသိုလ္၏ တရား၀င္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈ မဟုတ္ေၾကာင္းသိေစအပ္ပါသည္။
ေက်ာင္းအေၾကာင္း
ဂြ်န္စ္ေဟာ့ပ္ကင္း တကၠသိုလ္၏ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ပထမဆံုး တည္ေထာင္ေသာ သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၃ ႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္တြင္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ U.S. News & World Report က အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ နံပါတ္-၁ အဆင့္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ခံရပါသည္။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ေျမာက္ကာရိုလိုင္းနားတကၠသိုလ္ ရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားက နံပါတ္-၂ ႏွင့္ ၃ ေနရာတြင္ အသီးသီး ရွိၾကသည္။

သင္တန္းအေၾကာင္း
မိတ္ဆက္
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ပညာရပ္ေအာက္တြင္ ဘာသာခြဲေပါင္းမ်ားစြာ ရွိၿပီး ၄င္းဘာသာခြဲမ်ားကို ဌာနမ်ားအျဖစ္ စုစည္းထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး (International Health)၊ ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာစာရင္းအင္းပညာ (Biostatistics)၊ ကူးစက္ေရာဂါ ပ်ံ႔ပြားျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္ (Epidemiology)၊ စိတ္က်န္းမာေရး (Mental Health)၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး (Reproductive Health)၊ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးမဟာဘြဲ႔မွာ ထိုသို႔ေသာ ဘာသာခြဲမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၿခံဳငံု သိရွိႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးေသာ သင္တန္းျဖစ္သည္။ ဘာသာခြဲ တစ္ခုခ်င္းကို ႏႈိက္ႏႈိက္ခြ်တ္ခြ်တ္ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ိဳးကား မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဌာန တစ္ခုတည္းတြင္ ပညာသင္ၾကားရျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ဌာနစံုမွ သင္ၾကားေသာ အတန္းမ်ားကို လိုက္လံ တက္ေရာက္ရသည္။
သင္တန္းကာလ
ဤေက်ာင္းတြင္ Term system ျဖင့္ သင္ၾကားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ကို ၂-လ စီ ပိုင္းျခားၿပီး သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ (စကားခ်ပ္။ အခ်ိဳ႕ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ Semester system ျဖင့္ သင္ၾကားသည္။ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ကို ၄-လ စီ သို႔မဟုတ္ ၆-လ စီ ပိုင္းျခားၿပီး သင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။) သင္တန္းကာလ ၁၁-လ ကို ၂-လ စီရွိ Term ၅-ခု (Summer, First, Second, Third, and Fourth) ခြဲျခားထားသည္။ ၁၁-လ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဇႏၷ၀ါရီ တစ္လ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ပါေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္းမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ၿပီး ေမလတြင္ ၿပီးဆံုးသည္။
သင္တန္းတြင္ သင္ယူရမည့္ဘာသာရပ္မ်ား
မျဖစ္မေနယူရမည့္ဘာသာမ်ား
ဤဘာသာရပ္မ်ားမွာ မဟာဘြဲ႔အတြက္ မတက္မျဖစ္ တက္ရမည့္ ဘာသာမ်ားျဖစ္သည္။
စာတမ္းတုိျပဳစုျခင္း
မဟာဘြဲ႔ ရရွိရန္ အထူးလိုအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ စာတမ္းတို တစ္ေစာင္ျပဳစုရသည္။
စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာမ်ား
ဤဘာသာရပ္မ်ား အနက္မွ မိမိ ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ သင္ယူႏိုင္သည္။
အထူးျပဳက႑
မိမိႏွစ္သက္ရာ ဌာန (သို႔မဟုတ္) က႑ အလိုက္ ဘာသာရပ္ အတြဲမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ သင္ယူႏိုင္သည္။ မဟာဘြဲ႔ ရရွိရန္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ေလ်ာက္ထားျခင္း
လိုအပ္ခ်က္မ်ား
 • ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံဘြဲ႔ တစ္ခုခု (ဆရာ၀န္ ျဖစ္ရန္ မလိုပါ)
 • ဘြဲ႔ရၿပီးေနာက္ လုပ္ကိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ ၂-ႏွစ္
 • တကၠသိုလ္တြင္ ေအာက္ပါ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားဖူးရမည္
သခ်ၤာ
ဇီ၀ေဗဒ
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဘာသာရပ္ တစ္ခုခု ( အာဟာရ၊ အဏုဇီ၀ေဗဒ၊ ခႏၶာေဗဒ၊ ဇီ၀ေဗဒ စသည္ )
 • အဂၤလိပ္စာ (Paper-based TOEFL) အမွတ္ အနည္းဆံုး ၆၀၀ ရရွိရမည္
 • ဂ်ီအာအီး (GRE) - အမွတ္ ပါရွိရမည္
 • သင္တန္းတက္ေရာက္လိုရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာစီစာကံုး
 • ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ အက်ဥ္း
 • တကၠသိုလ္မွ အမွတ္စာရင္းမ်ား ႏွင့္ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ား
 • ေထာက္ခံစာ ၃ ေစာင္ (တကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ မိမိ အထက္အရာရွိ စသူတို႔ထံမွ)
 • ေလ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ - ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔
ျမန္မာမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ရရွိႏိုင္မႈ အေျခအေန
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုပါက ေက်ာင္း၀င္ခြင့္မွာ လြယ္လြယ္ကူကူ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာေက်ာင္းသား အနည္းစုသာ ရွိသျဖင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါက ျမန္မာေက်ာင္းသားကို လက္ခံလိုပါသည္။ ဆရာ၀န္ဘြဲ႔ ရရွိထားေသာ ျမန္မာမ်ားမွာ USMLE ေျဖဆိုထားၿပီး ျဖစ္ပါက ၄င္းအမွတ္ကို GRE အစား တင္ျပႏိုင္သည္။ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ တစ္ခုမွာ ေထာက္ခံစာေရးေပးသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖစ္သည္။ အမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေနလ်င္၄င္း၊ သာမာန္ ေထာက္ခံစာမွ်သာ ျဖစ္ေနလ်င္၄င္း သိပ္အသံုးမ၀င္လွေပ။
စရိတ္စကမ်ား
ေက်ာင္းလခ
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ Term တစ္ခု (၂-လ) အတြက္ ေက်ာင္းလခမွာ - ၈၂၄၄ ေဒၚလာ ျဖစ္၍ တစ္ႏွစ္စာ အတြက္ ေဒၚလာ ၄၁၂၂၀ ကုန္က်သည္။
ေနစရိတ္
ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ေနလ်င္ တစ္လ ေဒၚလာ ၄၀၀ ခန္႔ ကုန္က်သည္။ အျပင္တြင္ ငွားေနလ်င္ တစ္လ ေဒၚလာ ၃၅၀ - ၇၀၀ ခန္႔ အထိ အိမ္၊ အခန္းအမ်ိဳးအစားကို လိုက္၍ ကုန္က်သည္။
စားစရိတ္
မိမိဘာသာ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္လ်င္ တစ္လလ်င္ စားစရိတ္ ေဒၚလာ ၃၀၀ မွ ၄၀၀ ခန္႔ ကုန္က်ႏိုင္သည္။
ခရီးစရိတ္
ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ေနလ်င္ ေက်ာင္းကို လမ္းေလ်ာက္သြား၍ ရပါသည္။ ျပင္ပတြင္ ငွားေနပါကလည္း ေက်ာင္းကား ေျပးဆြဲေသာ လမ္းတေလ်ာက္ ေနထိုင္ပါက ေက်ာင္းကား အခမဲ့ စီးႏိုင္ပါသည္။ အျခားၿမိဳ႔မ်ားသို႔ အလည္အပတ္သြားလိုပါက မိမိသြားသေလာက္ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။
ေလ်ာက္လႊာေၾကး
အင္တာနက္မွတဆင့္ ေလ်ာက္လ်င္ ၄၅ ေဒၚလာ၊ စာတိုက္မွတဆင့္ေလ်ာက္လ်င္ ေဒၚလာ ၁၅၀ ေပးသြင္းရသည္။
ေက်ာင္းလခႀကိဳတင္သြင္းေငြ
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ရရွိပါက ေက်ာင္းလခအတြက္ ႀကိဳတင္ေငြ ေဒၚလာ ၆၀၀ ေပးသြင္းရသည္။
ပညာသင္ဆု
ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေပးေသာ ပညာသင္ဆု မရွိ။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးမွ ရႏိုင္ေသာ ပညာသင္ဆု အခ်ိဳ႔ရွိသည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားသျဖင့္ ရရွိရန္ ခက္ခဲသည္။ မိမိ၏ တကၠသိုလ္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ အမွတ္မ်ား၊ လုပ္ကိုင္ဖူးေသာ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ အႀကီးအကဲတို႔ထံမွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ရွင္းလင္း ေျပာျပႏိုင္မႈမ်ား၊ ႏွင့္ အျခား ဆုမ်ား ရရွိခဲ့ဖူးျခင္းမ်ား အေပၚမူတည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားေသာ ပညာသင္ဆုမ်ား (ဥပမာ - ကမာၻ႕ဘဏ္ ပညာသင္ဆု) ကိုလည္း တၿပိဳင္တည္း ေလ်ာက္ထားသင့္သည္။
ဘြဲ႔ရၿပီးလ်င္ ရရွိႏိုင္ေသာအလုပ္မ်ား
မိမိ၏ ယခင္ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ၊ ေက်ာင္းတက္စဥ္ ရမွတ္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ ႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားေပၚ မူတည္သည္။ ဤေက်ာင္းမွ မဟာဘြဲ႔ရသူမ်ားမွာ ေနရာ၊ ေဒသ၊ ဌာန အစံုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသျဖင့္ မည္သည့္အလုပ္မ်ိဳး ရရွိႏုိင္သည္ဟု အာမ မခံႏိုင္ေပ။ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ကာလမွာပင္ မိမိ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္လိုေသာ အလုပ္ဌာနမ်ိဳး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စူးစမ္းေလ့လာ ဆက္သြယ္ထားရန္လိုသည္။
အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ -
 • OPT (Optional Practical Training) ေခၚ တစ္ႏွစ္ယာယီ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေလ်ာက္ထားၿပီး မိမိစိတ္၀င္စားေသာ ရံုးဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္သင္ အေနျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ အရာရွိငယ္အေနျဖင့္ေသာ္၄င္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ထိုမွတဆင့္ ပံုမွန္ အလုပ္မ်ားကို ေလ်ာက္ထားၾကသည္။
 • ပါရဂူဘြဲ႔ သင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ၾကသည္။
 • ပါေမာကၡမ်ား၏ သုေတသန စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။
 • မိမိ မူရင္းအလုပ္ဌာနမ်ားတြင္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။
စကားခ်ပ္
ပိုမို ျပည့္စံု တိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ အဆိုပါေက်ာင္း၏ ၀က္ဆိုဒ္ ကိုသြားေရာက္ ၾကည့္ရႈပါရန္။
ဤေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလိုပါက
Myanmar Development Community Forum (MDCF) တြင္ လာေရာက္ ေမးျမန္းပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

"ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေအာင္ပြဲ၀င္"

အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ။
ေမာင္ရဲမြန္

No comments: