Friday, July 13, 2007

Taking courses for Audit and Credit

၁၃၊ ၇၊ ၂၀၀၇

ေအာဒစ္ ႏွင့္ ခရက္ဒစ္

ျပဳစုသူ။ ။ ရဲမြန္ျမင့္

၀န္ခံခ်က္
ျပဳစုသူ၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကံဳ ႏွင့္ ဘလြန္းဘတ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေက်ာင္း (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း၊ ဘာသာရပ္အလိုက္ ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ပါ။ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၊ ဌာနမ်ား၏ ၀က္ဆိုဒ္မ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရႈပါရန္ တိုက္တြန္းလိုသည္။ ဤေရးသားခ်က္မ်ားမွာ နိဒါန္းသေဘာမွ် ေျပာျပလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။

မိတ္ဆက္
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးမဟာဘြဲ႔ တက္ရာတြင္ မျဖစ္မေန ယူရမည့္ဘာသာရပ္မ်ား (Required Courses) ရွိသလို စိတ္ႀကိဳက္ယူႏိုင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ား (Elective Courses) လည္း ရွိေၾကာင္းေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သလို ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္းစီကို သင္ယူရာတြင္ ေအာဒစ္ (Audit) အေနျဖင့္ ယူမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ ခရက္ဒစ္ (Credit) အေနျဖင့္ ယူမည္ေလာ ဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသား၊သူ မ်ား ဆံုးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အေရြးအခ်ယ္မွားလ်င္ ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္သင္ယူမည့္ ဘြဲ႔မ်ား၊ သင္တန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္သည္။

ေအာဒစ္ (Audit) ဆိုသည္မွာ
ေလ့လာလိုသည့္ သေဘာျဖင့္ အတန္းသြားတက္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ အိမ္စာမ်ား၊ ႀကိဳတင္ေလ့လာရန္ စာတမ္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုေပ။ အဖြဲ႔လိုက္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ စာတမ္းမ်ား (Group work) တြင္လည္း တာ၀န္ သိပ္မယူရေပ။ ဆရာက ခြင့္ျပဳဖို႔ေတာ့လိုသည္။ ေက်ာင္းလခ ေပးရန္မလို။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ဤေက်ာင္းသားမ်ိဳးအတြက္ ၀င္ေငြမရေပ။
အားသာခ်က္
 • မိမိအေနျဖင့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေၾကာင္းကို ေလ့လာလိုသည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသိလိုသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္စာလုပ္ရန္ ႏွင့္ စာလိုက္ဖတ္ရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ပါက ေအာဒစ္ အေနျဖင့္တက္လ်င္ အဆင္ေျပသည္။
 • ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလ်င္ သူမ်ား ဒီဘာသာရပ္အေၾကာင္းေျပာေနလ်င္ နည္းနည္း လိုက္ရႊီး ႏိုင္သည္။ ဘာေတြေျပာေနလဲ ဆိုတာ နားလည္သည္။ ႏိႈက္ႏိႈက္ခြ်တ္ခြ်တ္ ေမးလာလ်င္ကား ကြ်န္ေတာ္၊ ကြ်န္မ စာအုပ္ျပန္ၾကည့္ေပးပါမည္ ဟု ေျပာရေပေတာ့မည္။
အားနည္းခ်က္
 • သင္ၾကားသည့္ဆရာက ဒီေက်ာင္းသားဟာ မိမိဘာသာရပ္ကို အာပလာ ထင္ၿပီး အေပ်ာ္လာတက္သည္ဟု ယူဆကာ သိပ္မႀကိဳက္လွ။ ဒါကလည္း ဆရာေပၚမူတည္သည္။ လူတက္နည္းေသာ အတန္းတြင္ မိမိက ေအာဒစ္ယူမည္ ဆိုလ်င္ပင္ ေစ်းသည္ နမူနာေပးသည့္ သေဘာျဖင့္ ဆရာက လိုလိုခ်င္ခ်င္ လက္ခံတတ္သည္။ ေနာင္အခါ ခရက္ဒစ္ယူသည့္ ေက်ာင္းသား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာ။
 • မိမိ၏ အနီးကပ္ၾကည့္ၾကပ္ေသာဆရာ (Academic adviser) ကလည္း ဒီေက်ာင္းသားကေတာ့ျဖင့္ စာကို ထဲထဲ၀င္၀င္ မေလ့လာခ်င္ဘူးဟု အျမင္ေရာက္ေစသည္။ ထိုသို႔ျမင္လ်င္ ေနာက္ေနာင္ ထိုဆရာထံမွ ေထာက္ခံစာ ေတာင္းခံရာတြင္ ျပႆနာ ရွိလာႏိုင္သည္။
 • ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုဘာသာရပ္ကို ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားလာကာ ထိုဘာသာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အျခားအတန္းမ်ားကို ဆက္တက္ခ်င္လာမည္။ သင္တန္းလက္မွတ္ (Certificate) ရေအာင္ သို႔မဟုတ္ ဘြဲ႔ (Degree) ရေအာင္ ဆက္သြားမည္ဆိုလ်င္ ေအာဒစ္ အေနျဖင့္ တက္ထားျခင္းက မလံုေလာက္ပါ။ ထိုအတန္းကိုပင္ ခရက္ဒစ္အေနျဖင့္ ျပန္လည္တက္ရေပမည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အတန္း (Course) တစ္ခုမွာ တစ္ႏွစ္လ်င္ တစ္ခါမွ်သာ သင္ၾကားသျဖင့္ ေနာက္ႏွစ္ ဒီအခ်ိန္ေရာက္သည္အထိ ျပန္လည္ ေစာင့္စားရတတ္သည္။ ထိုအခါ အခ်ိန္ အလြန္ပုတ္ပါသည္။

ခရက္ဒစ္ (Credit) ဆိုသည္မွာ
အတန္း (Course) တစ္ခုကို ပီပီျပင္ျပင္ ေလ့လာျခင္းပင္။ ဖတ္စရာရွိသည္မ်ားကို ဖတ္မည္၊ အိမ္စာလုပ္စရာရွိလုပ္မည္၊ အတန္းထဲတြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးစရာရွိ ေဆြးေႏြးမည္၊ အဖြဲ႔လိုက္ လုပ္ေဆာင္စရာ ရွိသည္မ်ားတြင္ မွ်မွ်တတ တာ၀န္ယူမည္၊ စာေမးပြဲ ေျဖမည္
အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ခရက္ဒစ္တြင္ပင္ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲ ၍ ရႏိုင္ေသးသည္။
 1. ေအာင္၊ရႈံး (pass/fail) ႏွင့္
 2. ဂရိတ္ (letter grade) တို႔ျဖစ္သည္။
ေအာင္၊ရႈံး ဆိုသည္မွာ
စာေမးပြဲ (သို႔) စာတမ္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးလ်င္ ဤဘာသာရပ္ကို ေအာင္ျမင္သည္၊ က်ရံႈးသည္ဟု သာ ထုတ္ျပန္ေပးသည္။ ရရွိသည့္ အမွတ္ အတိအက်ကို မေျပာေပ။

ဂရိတ္ ဆိုသည္မွာ
စာေမးပြဲ (သို႔) စာတမ္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးလ်င္ အမွတ္မည္မွ် ရသည္ဟု ထုတ္ျပန္ေပးသည္။ သို႔ရာတြင္ ဂရိတ္ေပးပံု ေပးနည္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ရွိ ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ အမွတ္ေပးပံုႏွင့္ အနည္းငယ္ ကြာျခား၍ နည္းနည္း ရွင္းလင္းလိုသည္။

ရန္ကုန္တြင္ အမွတ္ ၁၀၀ ေပးရာ၌္ မိမိက မည္မွ်ရသည္ဟု ေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ ရမွတ္ ၉၀ ေက်ာ္လ်င္ ဂရိတ္ေအ (Grade-A) ရမွတ္ ၈၀ မွ ၉၀ ၾကား ရလ်င္ ဂရိတ္ဘီ (Grade-B) စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ ဘာသာရပ္မ်ား (ဥပမာ - ျမန္မာစာ) ဆိုလ်င္ အမွတ္ ၉၀ ေက်ာ္သူ မရွိသေလာက္ရွားရကား ဂရိတ္ေအ ရသူ လံုး၀မရွိသည့္ ႏွစ္မ်ားပင္ရွိသည္။

ဂြ်န္စ္ေဟာ့ပ္ကင္း၏ အမွတ္ေပးပံုမွာ အမွတ္ ၁၀၀ တြင္ ဤေက်ာင္းသား မည္မွ်ရသည္ ဆိုသည္အထိ ရန္ကုန္ေက်ာင္းႏွင့္ အတူတူပင္။ သို႔ရာတြင္ ဂရိတ္ခြဲပံုကြာျခားသည္။ ယခုႏွစ္ တက္သည့္ ေက်ာင္းသားအားလံုးထဲမွ အမွတ္အမ်ားဆံုး ရသည့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဂရိတ္ေအ (Grade-A) ရရွိၿပီး ဒုတိယ အမွတ္အမ်ားဆံုး ေက်ာင္းသား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဂရိတ္ဘီ (Grade-B) ရရွိေလသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ ခြ်င္းခ်က္ရွိေသာ ဘာသာရပ္မ်ား ရွိသည္။) တစ္ခါတစ္ရံ ေမးခြန္းခက္သျဖင့္ အမွတ္အမ်ားဆံုး ေက်ာင္းသားပင္ ရမွတ္ ၈၅ ခန္႔သာ ရရွိသည္ ဆိုပါစို႔ ထိုေက်ာင္းသားသည္ ရန္ကုန္မွ အမွတ္ေပးစနစ္ အတိုင္းဆိုလ်င္ ဂရိတ္ဘီ ျဖစ္ေနေပမည္။ သို႔ရာတြင္ ဂြ်န္စ္ေဟာ့ပ္ကင္း ဂရိတ္သတ္မွတ္ပံုအရ ထိုေက်ာင္းသားမွာ ဂရိတ္ေအ ေက်ာင္းသားပင္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရလ်င္ ဂရိတ္ေအ (Grade-A) ဆိုသည္မွာ အတန္းထဲရွိ အမွတ္ အမ်ားဆံုး ေက်ာင္းသား ၁၀% တြင္ ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။
ေအာင္၊ရံႈး (pass/fail)
အားသာခ်က္
 • စာအမ်ားႀကီး ဖတ္ရန္မလို။ ေအာင္ရံုေလာက္သာ ဖတ္ရန္လိုသည္။
 • အခ်ိန္သိပ္မကုန္။
 • စာကို ေအာ္ဒစ္ယူသည္ထက္ ပိုနားလည္ႏိုင္။
 • ဘြဲ႔(Degree) သို႔မဟုတ္ သင္တန္းလက္မွတ္ (Certificate) ရရွိရန္လံုေလာက္ႏိုင္သည္။ (မွတ္ခ်က္။ ခြ်င္းခ်က္မ်ားရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။)
 • ေအာင္၊ရႈံး သိရသျဖင့္ မိမိ တကယ္ သိမသိကို စမ္းစစ္ ၿပီးသားျဖစ္သည္။
အားနည္းခ်က္
 • တစ္ခါတစ္ရံ ဘြဲ႔(Degree) သို႔မဟုတ္ သင္တန္းလက္မွတ္ (Certificate) ရရွိရန္ မလံုေလာက္ သျဖင့္ ဂရိတ္ (letter grade) အေနျဖင့္ ထပ္မံ တက္ရသည္မ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိန္ပုတ္သည္။
 • အလကား မရ။ ေက်ာင္းလခ ေပးရန္လိုသည္။
 • အနီးကပ္ၾကည့္ၾကပ္ေသာဆရာ (Academic adviser) က မၾကည္မျဖဴျဖစ္ႏိုင္သည္။ (မွတ္ခ်က္။ ဆရာေပၚမူတည္။ ပံုေသမမွတ္ပါႏွင့္။)
ဂရိတ္ (letter grade)
အားသာခ်က္
 • ဘာသာရပ္ကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာမိသည္။
 • မိမိ ဘယ္ေလာက္ နားလည္သလဲ ဆိုသည္ကို စမ္းစစ္ၿပီးသားျဖစ္သည္။
 • ဘြဲ႔(Degree) သို႔မဟုတ္ သင္တန္းလက္မွတ္ (Certificate) ရရွိရန္လံုေလာက္သည္။ (မွတ္ခ်က္။ လိုအပ္ေသာ ဂရိတ္ရရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဂရိတ္စီ (Grade-C) ရေနပါက သိပ္မေကာင္းေပ။ ထိုအတန္းကို ျပန္တက္ရတတ္သည္။)
 • ဂရိတ္ေကာင္းလ်င္ အနီးကပ္ၾကည့္ၾကပ္ေသာဆရာ (Academic adviser) ေရွ႔တြင္ မ်က္ႏွာပန္းလွသည္။ အလုပ္ေလ်ာက္ရန္ ေထာက္ခံခိုင္းလ်င္ အားသာသည္။
အားနည္းခ်က္
 • အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ ေပးရသည္။
 • ဂရိတ္ေကာင္းေကာင္း ရမွ ရပါ့မလားဟု စိတ္ပူပန္ရသည္။
 • အလကား မရ။ ေက်ာင္းလခ ေပးရန္လိုသည္။
ဤေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလိုပါက
Myanmar Development Community Forum (MDCF) တြင္ လာေရာက္ ေမးျမန္းပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

"ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေအာင္ပြဲ၀င္"

အားလံုး အဆင္ေျပၾကပါေစ။
ေမာင္ရဲမြန္

No comments: